Eva Farkašová

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) jsou legislativou stanovená pravidla nebo opatření, jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při pracovním procesu a cílem je zamezit vzniku ohrožení či poškození zdraví nebo ztrátám na životech pracovníků. Opatření mohou mít povahu technologickou, technickou, právní, organizační či administrativní, celý tento soubor opatření je obecně nazýván prevence rizik.

Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje nejenom na zaměstnavatele a zaměstnance, ale též na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje (např. praktický lékař, tlumočník, auditor), na fyzickou osobu, která provozuje výdělečnou činnost, spolupracujícího manžela nebo dítě předcházejících osob. Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích. Za zajištění BOZP jsou odpovědní vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Tato odpovědnost může mít až trestně-právní důsledky.

Požární ochrana (PO)

Požární ochrana

Souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek.

Požární prevence

Souhrn technických a organizačních opatření, díky kterým můžeme zabránit vzniku požáru nebo omezit jeho ničivé důsledky.

V ČR je problematika požární prevence upravena zákonem o požární ochraně, který stanovuje každému člověku povinnost počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru.

Povinnosti

Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.

Na úseku prevence PO jsou stanoveny 3 stupně odborné způsobilosti - preventista PO, technik PO a odborně způsobilá osoba (OZO). Každý zaměstnavatel by měl mít zajištěnu osobu (zaměstnanecký nebo obchodní poměr) s příslušnou kvalifikací.

Certifikace

01_OZO v BOZP_1

OZO v BOZP

Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

02_OZO v BOZP_2

OZO v BOZP

Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

03_BOZP 2021

BOZP 2021

Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

04_OZO v PO

Osvědčení o odborné způsobilosti

Osvědčení o odborné způsobilosti podle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Spolupracuji

O mně

 
Eva Farkašová

Eva Farkašová

Bezpečností práce jsem se začala zabývat v roce 2003, jako asistentka odborně způsobilé osoby v BOZP a PO v automobilovém, chemickém a strojírenském průmyslu. Samostatně jsem v BOZP začala pracovat od roku 2010 po složení odborné zkoušky v prevenci rizik (OZO v BOZP) a od roku 2013 po složení odborné zkoušky OZO v PO pracuji samostatně i v PO.

V současné době poskytuji jednorázové konzultační a poradenské služby pro menší společnosti a OSVČ, stejně jako dlouhodobé smluvní konzultační a poradenské služby pro středně velké společnosti a to v oblasti služeb, školství, zdravotnictví a potravinářského a dřevozpracujícího průmyslu.

Pomocí třetí strany zajišťuji také služby v oblasti životního prostředí revizí VTZ.

Kontaktovat mě můžete buďto prostřednictvím kontaktního formuláře níže nebo:

BOZP & PO - Olomouc (Eva Farkašová)
Dolní nám. 171/17, Olomouc, 779 00

Email:farkasova@bozp-olomouc.cz
Mobil: (+420) 776 549 156

Bankovní spojení: 2500973158/2010

IČO: 01754301
DIČ: CZ18055290

Výpis z rejstříku

Služby zajišťované ve spolupráci s třetími stranami

 1. oblast životního prostředí -
  • řízení environmentálních aspektů,
  • nakládání s chemickými látkami
  • nakládání s odpady,
  • nakládání s obaly,
  • povinná hlášení
 2. elektro-revize
 3. revize tlakových nádob
 4. zpracování dotačních projektů
 5. poradenství v oblasti GDPR
Kontakt
Uložit kontakt do mobilu: